UK Bookmakers

KONVENTA PËR TË DREJTAT E PAK MBI TË DREJTAT E GRAVE DHE FËMIJËVE ME AFTËSI TË KUFIZUAR

Neni 6

Gratë me aftësi të kufizuara 

1. Shtetet Anëtare njohin që gratë dhe vajzat me aftësi të kufizuara u nënshtrohen diskriminimit të shumëfishtë dhe duke pasur parasysh këtë duhet të ndërmarrin masa për të siguruar që ato t’i gëzojnë plotësisht dhe në mënyrë të barabartë të gjitha të drejtat e njeriut dhe liritë themelore.

2. Shtetet Anëtare do të marrin të gjitha masat e duhura për të siguruar zhvillimin e plotë, përparimin dhe aftësimin e grave, me qëllim që t’u garantohet ushtrimi dhe gëzimi i të drejtave të njeriut dhe lirive themelore të caktuara në këtë Konventë.

PROJEKTI “TË JESH AKTIV – PA BARRIERA” DHE DIALOGU MBI POLITIKAT SOCIALE

Projekti “Të jesh aktiv – pa barriera’, i zbatuar nga Caritas Shqiptar, me financimin e Agjencisë Austriake të Bashkëpunimit për Zhvillim dhe Caritas Austria që prej shtatorit 2014, përfaqëson një ndërthurje komplekse komponentësh dhe indikatorësh respektivë, me synim:

• Krijimin e një ambienti social më gjithëpërfshirës për personat me aftësi të kufizuar

• Fuqizimin e individëve të këtij grupi social, pra aftësimin e tyre për t’u vetëpërfaqësuar në procesin e realizimit të drejtave të tyre.

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

All CMS Templates - Click Here