UK Bookmakers

SHQYRTIM I PLANIT KOMBËTAR TË VEPRIMIT PËR PAK (2016-2020)

Plani kombëtar i veprimit për PAK (2016-2020) zbërthehet në 8 qëllime strategjike, secili prej të cilave nga ana e vet zbërthehet në mesatarisht 3 objektiva, ndërsa secili objektiv detajohet në 10-20 aktivitete.

Arritja e këtyre qëllimeve kërkon ngritjen e strukturave të reja në nivel qendror dhe vendor…

...Bashkëpunimi me organizata të shoqërisë civile ka gjithashtu rëndësi themelore, pasi ato mund të rrisin ndërgjegjësimin rreth proceseve të reformave te personat me aftësi të kufizuar, si dhe ofrimin e ekspertizës për zhvillimin e standardeve dhe shërbimeve të reja.

LEGJISLACIONI MBI PUNËSIMIN E PAK DHE SFIDAT PËR ZBATIMIN E TIJ

Si në shumë fusha të tjera të veprimtarisë shtetërore, legjislacioni shqiptar është ndër më të avancuarit në lidhje me njohjen dhe respektimin e të drejtave të PAK për punësimin dhe formimin profesional.

Ja një ekstrakt i draft-raportit të parë të qeverisë së Republikës së Shqipërisë drejtuar Komitetit të OKB për PAK mbi zbatimin e Konventës Ndërkombëtare të PAK.

Bashkëngjitur këtij materiali gjendet edhe legjislacioni të cilit ai i referohet.

Masa të veçanta në fushën e punësimit.

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

All CMS Templates - Click Here