UK Bookmakers

E DREJTA PËR INFORMIM

E drejta për informim është një e drejtë që u takon të gjithë njerëzve pa përjashtim. Kjo do të thotë se personi që e ka informacionin është i detyruar ta japë atë. Ti ke të drejtë të kërkosh informacion pa qenë i detyruar të shpjegosh pse e do atë. Megjithatë, në qoftë se informacioni i kërkuar prej teje përbën të dhëna që janë sekret për njerëz të tjerë, ti nuk ke të drejtë ta dish këtë informacion pa lejen e atyre njerëzve. Kush janë personat e detyruar të të informojnë? Ata janë punonjësit e zyrës të shtetit. Punonjësi i zyrës të shtetit është i detyruar të të tregojë nëse ai e ka informacionin që ti po kërkon. Kërkesa për informacion duhet të bëhet me shkrim. 

Legjislacioni mbi punësimin e PAK dhe sfidat për zbatimin e tij

Si në shumë fusha të tjera të veprimtarisë shtetërore, legjislacioni shqiptar është ndër më të avancuarit në lidhje me njohjen dhe respektimin e të drejtave të PAK për punësimin dhe formimin profesional

Bashkëngjitur këtij materiali është edhe legjislacioni të cilit ai i referohet.

Konventa për të Drejtat e Personave me aftësi të KufizuaraQë në nenin 8, pika 2, shkronja a, kërkon ndërmarrjen e fushatave ndërgjegjësuese për njohjen e publikut me aftësitë dhe shprehitë e PAK, me qëllim eliminimin e stereotipave dhe të stigmës socialae lidhur me ta. Më tej, neni 27 i kushtohet tërësisht punësimit. Më poshtë pio e citojmë të plotë:

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

All CMS Templates - Click Here