UK Bookmakers

RRETH LIGJIT NR. 119, 2014 ‘PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT’.

Ligji rregullon çështjet që lidhen me të drejtën e qytetarëve për informim mbi dokumentet zyrtare. Nëpërmjet tij qytetarëve u jepen në dorë instrumentet e nevojshme për t’u mbrojtur nga abuzimet e mundshme nga ana e autoriteteve publike për sa u takon procedurave për nxjerrjen e akteve administrative individuale. Afatet dhe procedurat e parashikuara në këtë ligj, si dhe ndëshkimet për shkelësit e tij, u mundësojnë qytetarëve të kërkojnë llogari në çdo hap procedural dhe të marrin informacionin e nevojshëm në funksion të realizimit të të drejtave dhe interesave të veta.

LIGJI 121/2016

Ky ligj shfuqizon ato dispozita të ligjit 9355, datë 10.03.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore” që lidhen me shërbimet, duke lënë në fuqi vetëm rregullimet që kanë të bëjnë me trajtimin financiar (ndihmën ekonomike dhe pagesat e aftësisë së kufizuar). Ai shfuqizon edhe pjesë të ligjit 44/2016 që bëjnë ndryshime në ligjin e lartpërmendur për sa i takon rregullimit të sistemit të shërbimeve shoqërore.

Sipas nenit 2, pika c), Shërbimet e kujdesit shoqëror ofrohen sa më pranë qytetarëve dhe për sa është e mundur nga strukturat vendore (parimi i subsidiaritetit).

SHQYRTIM I STRATEGJISË PËR PUNËSIM DHE AFTËSIM

Në dokument lokucioni “aftësi e kufizuar” rezulton të jetë përdorur nëntë herë.

Ajo që bie në sy është se në strategji personat me aftësi të kufizuar nuk trajtohen në mënyrë të posaçme, dmth, si grup më vete, por në shumicën e rasteve ata përmenden së bashku me grupe të tjera të popullsisë me risk të lartë përjashtimi social (vulnerabël). Një mënyrë e tillë e trajtimit të problemit sugjeron një mungesë serioziteti në qasjen ndaj tyre. Mjafton të përmendim faktin se ka ekzistuar një Strategji Kombëtare për PAK 2003-2011, e cila kishte formulime mjaft të avancuara të problematikës së kohës dhe ofronte zgjidhje të kënaqshme për shumicën e çështjeve. Dështimi në realizimin e objektivave të strategjisë së lartpërmendur është një ogur jo i mirë për fatet e dokumentit objekt shqyrtimi kur është fjala për çështje që lidhen me aftësinë e kufizuar. 

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

All CMS Templates - Click Here