UK Bookmakers

MENDIME LIDHUR ME PROJEKTLIGJIN “PËR SHËRBIMET SHOQËRORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”.

Ky ligj plotëson një boshllëk të kahershëm në kuadrin ligjor që ka për object të vet garantimin, realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave, interesave dhe mirëqenies së personave shoqërisht të riskuar.

Më poshtë po paraqesim disa mendime me qëllim saktësimin dhe korrigjimin e disa mangësive të vogla, për një ligj sa më bashkëkohor, në përputhje me kërkesat e kohës dhe jetëgjatë.

Termi “I pafavorizuar” të zëvendësohet me termin “shoqërisht i riskuar” a ndonjë tjetër të ngjashëm, me qëllim garantimin e karakterit maksimalisht objektiv të konceptit dhe minimizimin e emocionalitetit me të cilin pashmangshmërisht ngarkohet termi i përdorur në projektligj.

MENDIME MBI PLANIN KOMBËTAR TË VEPRIMIT PËR PAK.

Nisma e qeverisë për një plan kombëtar veprimi për aftësinë e kufizuar me synime strategjike afatgjata dhe objektiva, indikatorë dhe aktivitete konkrete për një periudhë afatmesme, përfshi edhe parashikimin e kostove, është për t’u përshëndetur, po të kihet parasysh fakti se është hera e parë që në Shqipëri ndërmerret një nismë e kësaj natyre dhe se, nëse do të implementohet si duhet, do të sjellë ndryshime të rëndësishme pozitive në jetën e individëve me aftësi të kufizuara.

SHQYRTIM I LIGJIT NR. 44/2016 “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 9355, DATË 10.3.2005, “PËR NDIHMËN DHE SHËRBIMET SHOQËRORE”, TË NDRYSHUAR”.

I miratuar më 21 prill 2016 dhe i parashikuar të mos hyjë në fuqi para hshtatorit 2016, ky ligj së pari synon të pasqyrojë ndryshimet në strukturën e pushtetit vendor që rrjedhin nga reforma territorial që u parapriu zgjedhjeve vendore të vitit të kaluar. Kështu, në nenin 4 parashikohet riformulim i përkufizimeve për tre koncepte dhe heqje e një koncepti: 

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

All CMS Templates - Click Here