UK Bookmakers

SHQYRTIM I VKM NR. 431, DATË 8.6.2016 PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE, TË DOKUMENTACIONIT, PROCEDURAVE DHE TË MASËS PËR PËRFITIMIN E PAGESËS SË AFTËSISË SË KUFIZUAR E TË NDIHMËSIT PERSONAL PËRGJEGJËS E TË DETYRAVE TË TYRE NË ZONAT PILOT

Vendimi përcakton njësitë administrative nr. 6 dhe nr. 7 të qarkut të Tiranës si zona pilot dhe periudhën prej 6 muajsh si periudhë pilotimi (kreu I, pika 1). Në procesin e vlerësimit bio-psiko-social përfshihen individët që kanë përfituar pagesë të AK, si dhe ata që kërkojnë të vlerësohen për herë të parë (po aty, pika 2).

Në kreun II, pika 1 përcaktohen kriteret për përfitimin e aftësisë së kufizuar. Bie në sy fakti se nuk mjafton që personi të ketë dëmtime dhe kufizime të shkallëve të ndryshme (nga e lehtë deri në e thellë), por edhe që të vërtetohet se këto kufizime sjellin, nga ana e tyre, kufizime që variojnë nga mesatare, deri të rënda e të thella për të ushtruar veprimtari domethënëse të përditshme, sipas moshës dhe për pjesëmarrje në jetën politike dhe shoqërore, si dhe të vërtetohen përjetime kufizimesh të konsiderueshme mjedisore dhe qëndrimorepër kryerjen e veprimtarive të jetesës së përditshme dhe për të marrë pjesë në shoqëri në mënyrë të barabartë (shih pika 1, shkronjat a-ç).

VËREJTJE RRETH VERSIONIT FINAL TË PLANIT KOMBËTAR TË VEPRIMIT PËR PAK (2016-2020)

Në pikën 1.1 nuk është marrë në konsideratë dhe ende nuk perceptohet si problem vërejtja e Caritas-it Shqhiptar për nevojën e detyrimit të televizioneve që, krahas titrave, të japin edhe në audio informacionin thelbësor, si: emri i gazetarit që përgatit kronikën, vendndodhja e tij. gjithashtu nuk duket të jetë marrë parasysh as nevoja që, nën shembullin e televizioneve publike të vendeve me standard të avancuara, të detyrohet televizioni public që sekuencat filmike të filmave artistikë ku mungon dialogu të përshkruhen nga një folës, siç ishte kërkuar nga ana jonë.

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

All CMS Templates - Click Here