UK Bookmakers

Workshop - Identifikimi i shërbimeve në dispozicion për PAK. Evidentimi i mangësive

TË JESH AKTIV - PA BARRIERA
Workshop

 Identifikimi i shërbimeve në dispozicion për PAK.
evidentimi i mangësive

  

Laç,               07.07.2015 - Kisha e Shën Mëhillit,
Vau i Dejës,      13.07.2015 – Katedralja “Nënë Tereza”
Lezhë,               15.07.2015 – Hotel Liss

Axhenda

Objektiva specifike:

 ·   Të njihemi me strukturimin e shërbimeve ekzistuese në komunitet për Personat me aftësi të kufizuar.

·   Të identifikojmë vështirësitë e ndeshura në ofrimin e shërbimeve mbështetëse në komunitet.

·   Të prioritizohen çështjet për advokim, të cilat do të përmirësonin cilësinë e shërbimeve në interes të Personave me aftësi të kufizuar.

Rezultatet e pritshme:

 ·         Ofruesit dhe vendim-marrësit kanë marrë njohuri mbi organizimin aktual të shërbimeve.

·         Përdoruesit e shërbimeve, janë përfshirë në vlerësimin e ofrimit të shërbimeve aktuale në komunitet për PAK.

·         Vetëdija e ofruesve të shërbimeve mbi nevojat specifike për shërbime dhe zgjerimin e gamës së shërbimeve në komunitet për PAK.

·         Lista e çështjeve prioritare për t‘u adresuar nga shoqëria civile tek vendim-marrësit është hartuar, duke ndikuar në angazhimin dhe përfshirjen aktive të gjitha grupeve të interesit.

 

Moderatore: Elona Memetaj, Menaxhere e Projektit dhe Stefan Paloka, Nënpunës Advokimi, Caritas Shqiptar

 

Ora

                   

Tema

 

Moderatore

 

09:30 - 10:00

 

Mbërritja e pjesëmarrrësve 

 

 

 

10:00-10:15

 

§  Prezantim i objektivave të workshop-it, metodologjia.

§  Pritshmëritë e pjesëmarrësve.

 

Elona Memetaj, Menaxhere 

 

10:15 - 10:45

 

§  Prezantim mbi funksionimin e qendrës së këshillimit për PAK, e ngritur me fonde të projektit.

 

Pyetje &Përgjigje

 

 

Gentiola Thanaj, Koordinatore Rajonale e Projektit, Laç

 

10:45-11:00

 

Pushim Kafe

 

Të gjithë pjesëmarrësit

 

11:00 – 11:30

 

Punë në grupe:

 

§  Identifikimi i vështirësive në marrjen e shërbimit, pranë qendrës së këshillimit.

 

 

Elona Memetaj, Menaxhere

 

 

 

11:30 -12:00

 

Raportimi mbi konkluzionet e punës në grupe:

 

Artikulimi i rekomandimeve për përmirësimin e shërbimit në funksion të plotësimit dhe përgjigjes efektive ndaj nevojave të përdoruesve të shërbimit

 

Pyetje & Përgjigje

 

 

Elona Memetaj, Menaxhere

12:00-12:45

Prioritizimi i çështjeve për advokim, bazuar mbi gjetjet e punës në grupe.

 

Stefan Paloka, Nënpunës Advokimi,

12:45-13:00

Diskutime/Konkluzione

 

Të gjithë pjesëmarrësit

 

 

The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net

All CMS Templates - Click Here